НОВИНИ

Трансфер на добри практики !

Част от екипа на Център за информиране и професионално ориентиране „Знам и Мога“ участва в проект „Професия бъдеще“ (BG051PO001-7.0.07-0067-C0001). Проектът се осъществява от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, Регионален Инспекторат по Образованието град София и Регионален Инспекторат по Образованието град Смолян, с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси, кофинансирана от Европейски Социален Фонд.

 

Основната цел на проекта е подобряване на човешките ресурси и на качеството на предлаганите услуги в сферата на професионалното ориентиране и кариерното консултиране и привеждането им в съответствие с нуждите на съвременния пазар на труда.

 

Дейностите по проекта са свързани с трансферирането на иновативен модел на професионално ориентиране и кариерно консултиране, както и на добри практики в тази област от Великобритания към България. Това ще подпомогне повишаването на качеството на услугите, предлагани от кариерните консултанти и специалистите по неформално образование в България, посредством подобряване на техните знания, умения и опит.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече