НОВИНИ

Знам и Мога стана партньор по нов проект

Знам и Мога започна работа по проект № BG05M9OP001-2.018-0033 по процедурата "Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование - Компонент 1" - интегрирана мярка от две оперативни програми ОПРЧР и ОП НОИР. В този проект Знам и Мога участва в партньорство с Община Долна Митрополия и ще изпълнява проектните дейности, свързани с кариерното консултиране на безработни и студенти на територията на Община Долна Митрополия през следващите две години."

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече