НОВИНИ

Стартираха обучения по проект

На 15.07 в град Долна Митрополия стартираха обучения по Дигитални компетентности и „Общуване на българки език” в рамките на 

Операция: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 по Проект   № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

 

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече