НОВИНИ

Обучения по съвместен проект с община Долна Митрополия

Знам и Мога продължава работа по проект   № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз, Операция: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

През август месец се проведоха няколко обучения по Общуване на български език , Дигитални компетентности, Опознай себе си, Основи на предприемачеството-като алтернатива за работна заетост и самореализация.

Целевите групи проявиха активност по време на обученията и споделиха, че проектът имам много ползи за тях.

 

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече